Historia szkoły

10 grudnia 1965 r. - powołana zostaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Suszu, którą w 1972 r. przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Z inicjatywy dyrektora szkoły Ryszarda Koziorowskiego w 1974 r. rozpoczęto budowę gmachu szkolnego. W 1983 roku szkoła zostaje przemianowana na Zespół Szkół Rolniczych. Dnia 14 października 1988 roku nadano szkole imię Ireny Kosmowskiej. Decyzją Rady Powiatu w Iławie dnia 1 września 2000 roku placówka przekształciła się w Zespół Szkół w Suszu. 1 września 2001 roku szkoła wzbogaciła się w drugi obiekt mieszczący się przy ulicy Iławskiej 40. Od dnia 1 września 2004r. decyzją Starosty Iławskiego przeszedł na emeryturę dyrektor mgr Ryszard Koziorowski. Jednocześnie nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Suszu został mgr inż. Gabriel Starbała. Dyrektor mgr inż. Gabriel Starbała przeszedł na emeryturę latem 2007r. Od roku szkolnego 2007/2008 pracę na stanowisku dyrektora rozpoczęła mgr Beata Szczepaniak-Furman.

Ogólne informacje o szkole

Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu jest Powiat Iławski
Zespół Szkół prowadzi działalność dydaktyczną i wychowawczą zgodną z art. 7 pkt. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a szczegółowo określoną w Statucie Zespołu Szkół w Suszu.

Cele i zadania szkoły

 1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
 2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
 3. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości tolerancji i wolności.

Podstawowe cele i zadania opiekuńcze szkoły to:

 1. zapewnienie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 2. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 3. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,

Ponadto Szkoła otacza szczególną opieką młodzież niepełnosprawną i zapewnia im w miarę swoich możliwości, warunki do pełnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym.

Szkoła realizuje priorytety wychowawcze i profilaktyczne zawarte m. in. w:

 1. Programie Wychowawczym „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:
  1. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.
  2. Przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy.
  3. Kreowanie właściwych postaw i własnego wizerunku.
  4. Troska o dobry wizerunek szkoły.
 2. Programie profilaktyki Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu:
  1. Zapobieganie i przeciwdziałanie przejawom zachowań agresywnych:
   • reagowanie na próby zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy,
   • dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających.
  2. Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży (wagary, agresja, kradzieże):
   • pomoc w rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych,
   • redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej,
   • popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
  3. Kształtowanie osobowości ucznia w celu lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:
   • budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych,
   • warsztaty z komunikacji interpersonalnej.
  4. Wypracowanie form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży:
   • pedagogizacja rodziców,
   • porady i konsultacje,
   • zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Obecnie w skład Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu wchodzą następujące oddziały:

 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Logistyczne
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia - kucharz, 3 letnia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia - Wielozawodowa, 3 letnia
 • Liceum Ogólnokształcące - 3 letnia
 • Liceum Uzupełniające na podbudowie ZSZ - wieczorowe

W roku szkolnym 2022/2023 do szkoły uczęszcza 359 uczniów. Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Beata Szczepaniak-Furman. Kadrę nauczycielską stanowi 31 nauczycieli z wyższym wyksztalceniem i przygotowaniem pedagogicznym.

Szkoła posiada nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne:

 • salę lekcyjną wyposażoną w nowoczesną tablicę interaktywną
 • dwie pracownie komputerowe (podłączone do Internetu)
 • laboratorium języków obcych
 • pracownia obsługi turystycznej
 • pracownia ekonomiczna
 • pracownia mikrobiologii, fizyki i chemii
 • pracownia gastronomiczna z salą konsumencką pełniącą funkcję ośrodka egzaminacyjnego OKE w zawodzie kucharz małej gastronomii
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • sala gimnastyczna i plac rekreacyjno-sportowy
 • siłownia
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem i komputerami multimedialnymi z dostępem do Internetu

Szkoła dysponuje następującymi pojazdami:

 • bus 17 osobowy,
 • samochód osobowy.

W szkole działają następujące koła zainteresowań:

 • informatyczne
 • polonistyczno-teatralne
 • ekonomiczne
 • matematyczne
 • formacja taneczna Exodus
 • SKS (sekcja siatkówki, koszykówki, lekkoatletyczna, tenisa stołowego)
 • SK LOK z kołem strzeleckim
 • SK PCK
 • LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY„ Magma”
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Samorząd Uczniowski

W szkole działa radiowęzeł.

Ponadto uczniowie mają możliwość:

 • uczestnictwa w praktykach zawodowych organizowanych w renomowanych ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych,
 • zwiedzanie targów i wystaw branżowych,
 • uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem i akcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.