Regulamin naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  (Dz.U. z 2022r. poz. 243 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).
 5. Zarządzenie Nr 3/2024 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Plan naboru (szkoły dla młodzieży)

 1. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – 5 letnie, rozszerzonym językiem polskim
 2. Technikum Logistyczne – 5 letnie, z rozszerzonym językiem angielskim
 3. Technikum Informatyczne – 5 letnie, z rozszerzonym językiem polskim
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia wielozawodowa
  • kucharz (pracownie szkolne)
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia wielozawodowa
  • młodociani pracownicy:
   - sprzedawca
   - stolarz
   - fryzjer
   - mechanik pojazdów samochodowych
   - mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
   - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   - elektryk
   - monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
   - kamieniarz
   - rolnik
   - krawiec
   - operator obrabiarek skrawających
   - i inne zgodnie z potrzebami uczniów

Kryteria naboru

O przyjęciu ucznia będzie decydować łączna punktacja za:

 1. Egzaminy ósmoklasisty w szkole podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego do 100 pkt.

  Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
  i centrów ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

  Wynik egzaminu ósmoklasisty w procentach uzyskany z przedmiotów:

  1. język polski x 0,35 – maksymalnie 35 punktów
  2. matematyka x 0,35 – maksymalnie 35 punktów
  3. język obcy nowożytny x 0,30 – maksymalnie 30 punktów
 2. Za świadectwo i oceny przedmiotów i osiągnięcia ucznia do 100 pkt:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
  2. oceny z następujących przedmiotów – do 72 pkt
  3. przeliczenia: ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra – 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt, ocena dopuszczająca – 2 pkt.

   Technikum

   technik żywienia i usług gastronomicznych

   j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

   technik informatyk

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   technik logistyk

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   Branżowa Szkoła I Stopnia

   kucharz

   j. polski, matematyka, j. obcy, biologia,

   sprzedawca

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   stolarz

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   fryzjer

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   mechanik pojazdów samochodowych

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   elektryk

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   kamieniarz

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   rolnik

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   krawiec

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   operator obrabiarek skrawających

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

  4. za uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, ponadwojewódzkim, wojewódzkim, powiatowym zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. § 6 można otrzymać maksymalnie 18 pkt
  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - do 3 pkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu na rok szkolny 2024/2025:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 20 maja 2024 r.
do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 do 08 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 09 lipca 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 lipca 2024 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 11 lipca 2024 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia do ZS w  Suszu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.

od 21 czerwca 2024 r.
do 15 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2024 r.
do godz. 10.00

8.

Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc.

16 lipca 2024 r.
do godziny 14.30

Procedura odwoławcza

 1. W terminie do 19 lipca 2024 r., rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym
  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata/opiekun, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły
  odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania
  odwołania.