Regulamin naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze. zm.).
 5. Zarządzenie Nr 8/2023 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Plan naboru (szkoły dla młodzieży)

 1. Technikum Ekonomiczne – 5 letnie
 2. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – 5 letnie
 3. Technikum Logistyczne – 5 letnie
 4. Technikum Informatyczne – 5 letnie
 5. Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia wielozawodowa
  • kucharz (pracownie szkolne)
 7. Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia wielozawodowa
  • młodociani pracownicy:
   - sprzedawca
   - stolarz
   - fryzjer
   - mechanik pojazdów samochodowych
   - mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
   - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   - elektryk
   - monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
   - kamieniarz
   - rolnik
   - krawiec
   - operator obrabiarek skrawających
   - i inne zgodnie z potrzebami uczniów

Kryteria naboru

O przyjęciu ucznia będzie decydować łączna punktacja za:

 1. Egzaminy ósmoklasisty w szkole podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego do 100 pkt.
  Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
  Wynik egzaminu ósmoklasisty w procentach uzyskany z przedmiotów:
  1. język polski x 0,35 – maksymalnie 35 punktów
  2. matematyka x 0,35 – maksymalnie 35 punktów
  3. język obcy nowożytny x 0,30 – maksymalnie 30 punktów
 2. Za świadectwo i oceny przedmiotów i osiągnięcia ucznia do 100 pkt:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
  2. oceny z następujących przedmiotów – do 72 pkt
  3. przeliczenia: ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra – 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt, ocena dopuszczająca – 2 pkt.

   Technikum

   technik ekonomista

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   technik żywienia i usług gastronomicznych

   j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

   technik informatyk

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   technik logistyk

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   Liceum Ogólnokształcące

    

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   Branżowa Szkoła I Stopnia

   kucharz

   j. polski, matematyka, j. obcy, biologia,

   sprzedawca

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   stolarz

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   fryzjer

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   mechanik pojazdów samochodowych

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   elektryk

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   kamieniarz

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   rolnik

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   krawiec

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   operator obrabiarek skrawających

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

   mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

   j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

  4. za uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, ponadwojewódzkim, wojewódzkim, powiatowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. § 6 można otrzymać maksymalnie 18 pkt.
  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - do 3 pkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu na rok szkolny 2023/2024:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 22 maja 2023 r.
do 21 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

do 12 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 lipca 2023 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 17 lipca 2023 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia do ZS w  Suszu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.

od 23 czerwca 2023 r.
do 20 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2023 r.
do godz. 12.00